Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

23 maja 2014

Zakres skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia

155

W celu ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów oraz ich odpłatnego zbycia, a za koszty uzyskania sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2014 roku nrILPB2/415-83/14-3/JK.

Sytuacja Podatnika

W roku 2011, w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Wnioskodawca objął 3201 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny, w postaci wartości niematerialnych i prawnych „know - how”. 

W 2014 r. planowana jest sprzedaż tych udziałów (przed upływem 5 lat od nabycia). Cena sprzedaży nie została jeszcze ustalona, ale należy przyjąć, że może się ona ukształtować poniżej wartości nominalnej udziałów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, czy jeśli sprzedaż udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci „know how” nastąpi przed upływem 5 lat od dnia ich objęcia, oznacza to, że w rozliczeniu podatku dochodowego za rok, w którym nastąpi zbycie tych udziałów Wnioskodawca powinien rozliczyć dwa zdarzenia:

  1. objęcie udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów oraz sumę ustalonych kosztów,

  2. zbycie udziałów objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku ich odpłatnego zbycia oraz sumę ustalonych kosztów,

oraz rozliczyć łączny dochód w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 30b w związku z art. 45 ust. la pkt 1 ustawy?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. 

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych (…) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

 Według art. 24 ust. 18 ustawy, w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.