Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 marca 2015

Wypłata wynagrodzenia na rzecz członka rady nadzorczej

204

W spółce, w której działa rada nadzorcza następuje wypłata wynagrodzenia, miesięcznie w kwocie 180 zł (brutto). Wypłata następuje zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, która określa miesięczną kwotę wynagrodzenia brutto. Czy od wypłaconego wynagrodzenia na rzecz członka rady nadzorczej, nie będącego pracownikiem powinno pobierać się 18% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, czy też 18% zaliczkę według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 updof?

ODPOWIEDŹ

Spółka od wypłaconego wynagrodzenia członkom rady nadzorczej obowiązana jest do pobrania 18% zryczałtowanego podatku dochodowego, określonego w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście jest osobnym źródłem przychodu. Natomiast art. 13 pkt 7 updof, uznaje za przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości dotyczące sposobu opodatkowania wynagrodzenia członka rady nadzorczej za udział w posiedzeniach, nie będącego pracownikiem, należy odwołać się do treści art. 30 ust.1 pkt 5a updof, w myśl którego od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek pobierany jest bez pomniejszania przychodu, zgodnie z art. 30 ust. 3 o koszty ich uzyskania. Istotne jest również to, że zgodnie z art. 30 ust. 8 updof, przychody (dochody) nie łączy się z dochodami, które podlegają...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.