Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 lutego 2015

Wypłata wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego za zastępstwo procesowe ustanowione z urzędu

198

Czy w przypadku zlecenia przez sąd adwokatowi lub radcy prawnemu wykonywania czynności w ramach zastępstwa procesowego, sąd jest zobowiązany jako płatnik do potrącenia podatku od wypłaconego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Sąd będzie zobowiązany jako  płatnik  do  potrącenia  podatku  dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe tylko w przypadku, gdy niniejsze wynagrodzenie nie będzie stanowiło przychodów z prowadzonej przez adwokata lub radcę prawnego (a także przez doradcę podatkowego i rzecznika patentowego) pozarolniczej działalności gospodarczej, ale będzie stanowiło przychód, zaliczony np. do przychodu uzyskanego w ramach np. umowy zlecenie, a więc do przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (art. 41 ust. 2 ww. ustawy).

Ustanowienie w procesie karnym pełnomocnika lub obrońcy z urzędu ma swoją podstawę w odpowiedniej procedurze stosowanej przez sądy, a w przypadku spraw karnych przez prezesa sądu i skutkuje udzieleniem pełnomocnictwa procesowego na rzecz strony postępowania lub oskarżonego w procesie karnym. O wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego sąd zwraca się do właściwej władzy korporacji zawodowej: okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby radców prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, a w sprawach karnych obrońcę z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. Ustanowienie pomocy prawnej z urzędu rodzi obowiązek po stronie Skarbu Państwa do wypłaty ustanowionemu w tym trybie pełnomocnikowi wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej. Problem stanowiła kwalifikacja powyższego wynagrodzenia do odpowiedniego źródła przychodów zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznanego pełnomocnikom prawnym, którzy wykonują swój zawód w różnych formach prawnych. W przedmiotowej sprawie sądy administracyjne zajmowały rozbieżne stanowiska. NSA w wyroku z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 1009/10), podobnie jak WSA w Łodzi w wyroku z dnia 18 marca 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 1483/10) uznały, iż wynagrodzenie to należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o pdof, czyli jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast w wyroku z dnia 29 maja 2012 r. (sygn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.