Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lutego 2015

Wypłata dywidendy rzeczowej w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości

230

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są dwie osoby fizyczne, w oparciu o podjętą uchwałę zgromadzenia wspólników, w listopadzie 2014 roku postanowiła przekazać wypracowany w roku ubiegłym zysk do podziału pomiędzy jej udziałowców. Powyższa uchwała wskazuje, że wypłacona dywidenda przyjmie postać rzeczową. Wypłacona dywidenda przyjęła formę  dywidendy rzeczowej  w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości należącej do spółki, na rzecz jej udziałowców. Czy wypłata dywidendy rzeczowej w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości, które to nastąpiło w grudniu 2014 roku nie będzie odpłatnym zbyciem rzeczy w rozumienia przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie przychodem spółki według art. 12 ust. 1 tej ustawy?

ODPOWIEDŹ

Zdaniem redakcji wypłata dywidendy rzeczowej w postaci przeniesienia prawa własności  nieruchomości,   rodzić   będzie   po   stronie   spółki   obowiązek   podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (pod warunkiem powstania dochodu). Wynika to z zasady równego traktowania źródła wypłaty dywidendy pieniężnej, jakim jest zysk po jego opodatkowaniu, a dywidendy wypłacanej, w postaci składnika majątku jakim jest nieruchomość, który nie był opodatkowany i nie ma charakteru czystego zysku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 191 § 1 tej ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Na mocy art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są co do zasady wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Niemniej jednak, umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1 (art. 193 § 2 - 3 omawianej ustawy).

Dywidenda jest więc prawem wspólnika do udziału w zyskach spółki kapitałowej. Jest ona konkretyzacją prawa wspólnika do udziału w zysku wypracowanym przez tę spółkę w danym okresie i przeznaczonym do podziału (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) stosowną uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Pozyskanie przez spółkę kapitałową środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z wypracowaniem przez nią zysku. Zarówno wypracowany przez spółkę zysk jak i dywidenda należna danemu wspólnikowi – jako jego udział w tym zysku przeznaczonym do podziału – jest ustalana jako kwota pieniężna. Jest więc zasadą, że realizacja wynikającego z podjętej uchwały walnego zgromadzenia spółki o podziale zysku, obowiązku wypłaty dywidendy wspólnikom przyjmuje formę pieniężną, a wyjątkowo za zgodą wspólnika może nastąpić poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego. Podjęcie decyzji w zakresie wypłaty dywidendy niepieniężnej może być podyktowane aspektem ekonomicznym, bowiem spółka może uznać iż bardziej racjonalne będzie przekazanie określonych składników swoich aktywów udziałowcowi uprawnionemu do dywidendy, niż ich zbycie, oszczędzając w ten sposób m.in. na kosztach związanych ze zbyciem majątku.

Wypłata  dywidendy  udziałowcowi  spółki  rodzi  po  jego  stronie  obowiązek  zapłaty podatku dochodowego. Natomiast po stronie spółki powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym uzależnione będzie od tego czy w wyniku wypłaty dywidendy powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu. Wypłata dywidendy w formie gotówki jest dla Spółki neutralna podatkowo, ponieważ dokonywana ona jest z zysku po jego opodatkowaniu. Wypłata dywidendy w formie pieniężnej prowadzi bowiem do przekazania środków pieniężnych w wartości nominalnej odpowiadającej ustalonej wartości dywidendy.

Odmienna sytuacja powstaje wtedy, gdy Spółka dokonuje wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej, kosztem swojego majątku.  Wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej poprzez przeniesienia prawa własności nieruchomości, polega na przeniesieniu na rzecz udziałowca składników majątku, których wartość odpowiada ustalonej wartości dywidendy, ale których wejście do majątku spółki wiązało się z poniesieniem konkretnego kosztu, który nie musi odpowiadać wartości rynkowej tych składników na dzień przekazania udziałowcowi. Gdyby spółka zdecydowała się najpierw dokonać zbycia tych składników majątkowych, a następnie przekazać uzyskane z tej transakcji środki pieniężne na rzecz udziałowca jako dywidendę - to najpierw uzyskałaby przychód ze zbycia tych składników oraz prawo do ujęcia nierozliczonych podatkowo kosztów w momencie ich nabycia. Następnie poniosłaby niestanowiący kosztu podatkowego wydatek na wypłatę dywidendy. W konsekwencji, spółka osiągnęłaby dochód lub poniosła stratę na transakcji zbycia składników majątku.

Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera przykładowy katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy. Choć przepis ten w ust. 1 nie wymienia wypłaty dywidendy rzeczowej, jako zdarzenia rodzącego taki przychód, to jednak wskazać należy, że katalog zdarzeń wymienionych w tym przepisie skutkującym powstaniem przychodu nie ma charakteru zamkniętego (pełnego), a stanowi jedynie katalog zdarzeń przykładowych. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę w przepisie sformułowania „w szczególności”. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 updop przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.