Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

5 listopada 2014

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów ewidencjonowanych

195

W celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, należy uwzględnić kwotę brutto, tj. włącznie w podatkiem od wartości dodanej, przychodu uzyskanego na terytorium Federalnej Republiki Niemiec.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2014 roku nr ITPB1/415-679/14/MR.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonuje usługi remontowe (roboty budowlane) na nieruchomościach mieszkalnych znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Osiągane z tego tytuły przychody opodatkowane są 5,5% podatkiem ryczałtowym, który odprowadza do urzędu skarbowego w okresach miesięcznych. Z uwagi na fakt, że usługi, które wykonuje dotyczą nieruchomości znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec zarejestrował się w Niemieckim Urzędzie Finansowym jako płatnik podatku od wartości dodanej, do którego wpłaca podatek VAT w wysokości 19% od osiągniętego przychodu. Jeżeli Wnioskodawca wystawia rachunek dla podmiotu prowadzącego działalność w Republice Federalnej Niemiec, który jest zarejestrowany jako płatnik podatku od wartości dodanej to nie nalicza 19% podatku VAT i nie odprowadza go do niemieckiego Urzędu Finansowego gdyż obowiązek ten ciąży na podmiocie niemieckim. Natomiast w przypadku świadczenia usług, związanych z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, na rzecz osób fizycznych do swojego rachunku dolicza kwotę podatku VAT, który następnie wpłaca do Niemieckiego Urzędu Finansowego.

Czy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osiągnięte na terenie Federalnej Republiki Niemiec w kwocie przychodu netto czy w kwocie przychodu netto powiększonego o kwotę podatku VAT zapłaconego do Niemieckiego Urzędu Finansowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Istotnym w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.