Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka w celu zachęty do optymalnego zaangażowania się w sprawy firmy przekazuje stażystom upominki, które są produktami firmy. Czy możemy wartość tych produktów zaliczyć w KUP (zwiększenie zaangażowania pracownika przekładające się na zwiększenie przychodów firmy)? Zakup upominków jest finansowany ze środków obrotowych spółki. Czy dla stażysty wartość prezentów (brutto czy netto) stanowi przychód?

ODPOWIEDŹ

Wydatki na upominki dla stażystów stanowią koszty uzyskania przychodów firmy oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Przesłanki zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów zawarte zostały w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) oraz art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). W myśl tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop (art.23 updof).

Zatem podatnik może obniżyć przychody o koszty ich uzyskania, pod warunkiem, że koszty te spełniają dwie przesłanki:

  • mają bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu (przesłanka pozytywna);

  • nie są wymienione w katalogu wydatków określonych w art. 16 ust. 1 updop (art.23 updof), które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (przesłanka negatywna).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 updop (art.23ust.1 pkt 42 updof) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z uwagi na to, iż wydatki na zakup upominków ponoszone są ze środków obrotowych spółki nie są one wydatkami o charakterze socjalnym. Zatem mając na uwadze, iż upominki przeznaczone są dla osób odbywających w firmie staż, a więc podmiotów, które mogą bezpośrednio wpływać na wysokość przychodów spółki , można przyjąć, iż wydatki te są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.