Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e) , BUDOWNICTWO

4 sierpnia 2014

Termin ukończenia inwestycji a ulga odsetkowa

249

W celu skorzystania z ulgi odsetkowej należy w przeciągu trzech lat zakończyć budowę. Terminem jej zakończenia jest data uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 roku nr IBPBII/2/415-285/14/MW

Sytuacja Podatnika

W 29 grudnia 2005 r. wydana została decyzja Prezydenta Miasta o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z garażem. Odbiór osobisty decyzji w Biurze Urzędu Miasta potwierdzony przez Wnioskodawcę nastąpił 12 stycznia 2006 r. W dniu 30 sierpnia 2006 r. wydana została decyzja Prezydenta Miasta o zmianie treści ww. pozwolenia na budowę. W dniu 4 grudnia 2009 r. Wnioskodawca sporządził zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Adresat potwierdził odbiór tego dokumentu 13 stycznia 2010 r. Podatnik rozważa:

  1. Od kiedy należy liczyć okres 3 lat na realizację inwestycji skoro decyzja o pozwoleniu na budowę posiadała datę 29 grudnia 2005 r., a Wnioskodawca otrzymał ją 12 stycznia 2006 r.?

  2. Czy można uznać za spełnienie warunków do korzystania z ulgi odsetkowej przypadek, gdy Wnioskodawca zakończył budowę budynku całkowicie i obiekt nadawał się do użytkowania a 4 grudnia 2009 r. wystawił dokument zawiadamiający o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, przy czym potwierdzenie odbioru dokumentu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego posiada datę 13 stycznia 2010 r.?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ww. ustawy – pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Pojęcie zakończenia budowy jest terminem techniczno-budowlanym. Tak więc o zakończeniu budowy można mówić wtedy, gdy zostaną zrealizowane wszystkie roboty budowlane objęte daną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wybudowany obiekt może funkcjonować zgodnie z określonym w tej decyzji przeznaczeniem – a co za tym idzie spełnione są przesłanki do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zatem w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane za moment zakończenia budowy budynku mieszkalnego należy uznać datę uprawomocnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.