Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , GMINY I POWIATY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , BUDOWNICTWO

12 sierpnia 2014

Termin rozpoczęcia amortyzacji budynku

241

Budynek, dla którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał warunkowe pozwolenie na użytkowanie można uznać za zdatny do użytku. Tym samym można wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i rozpocząć amortyzację.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 roku nr ILPB4/423-179/12/14-S/D

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca oraz Miasto reprezentowane przez jednostkę budżetową są współwłaścicielami nieruchomości, na której wybudowano kompleks obiektów krytych pływalni z basenami sportowymi, pływackimi, do skoków oraz ośrodek sportowo-rekreacyjny typu „aquapark” wraz z pełnym wyposażeniem Kompleksu „pod klucz”, czyli np.: urządzeniami technicznymi, komputerami, meblami, narzędziami, akcesoriami do nauki pływania, sprzętem gastronomicznym, ręcznikami, odzieżą roboczą itp. Zgodnie z zawartą między Wnioskodawcą a reprezentantem Współwłaściciela umową o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną Wnioskodawca realizował funkcję inwestora zastępczego. W trakcie budowy Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę polegającą na powiększeniu bryły budynku o dodatkowe pomieszczenia piwniczne. Zmiana ta nie miała wpływu na pierwotną podstawową funkcjonalność budynku. W dniu 30 września 2011 r. Wnioskodawca otrzymał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego warunkową decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wspomnianego wyżej kompleksu, jednakże z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych, co do których zmieniono pozwolenie na budowę oraz z wyłączeniem fontanny zewnętrznej. Ponadto również w dniu 30 września 2011 r. został podpisany protokół odbioru końcowego – warunkowy, który zawierał wykaz nieistotnych usterek do usunięcia do 30 listopada 2011 r. Tego samego dnia został spisany aneks do protokołu odbioru warunkowego, w którym ustalono termin usunięcia usterek z protokołu warunkowego oraz usterek powstałych w okresie początkowego użytkowania obiektu do 30 grudnia 2011 r., przy czym nadal wyłączone były pomieszczenia piwniczne poziomu – 1. Faktyczne użytkowanie kompleksu i sprzedaż usług rozpoczęto w październiku 2011 r., z tym że prace związane z inwestycją trwały nadal. W dniu 30 grudnia 2011 r. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji.

Zgodnie z Umową z Generalnym Wykonawcą z dnia 7 sierpnia 2008 r. wynagrodzenie było ryczałtowe, a załącznikiem do Umowy był Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Również wynagrodzenie za wykonane umowy na roboty uzupełniające miały charakter ryczałtowy. W związku z powyższym ani Wnioskodawca, ani Miasto nie mógł szczegółowo określić wartości poszczególnych, powstających w wyniku realizacji inwestycji składników majątku, czyli środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak również niskocennego majątku i materiałów. Czynności rozliczenia Kontraktu miał wykonać, zgodnie z umową, Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu złożył rozliczenie inwestycji w dniu 9 marca 2012 r., które jednak wymagało sprawdzenia i weryfikacji przez pracowników Wnioskodawcy i przedstawicieli Miasta. Informacja dotycząca wartości została po weryfikacji przez pracowników Wnioskodawcy i przedstawicieli Współwłaściciela uzupełniona przez Inżyniera Kontraktu w dniu 9 maja 2012 r. i zawiera rozliczenie nakładów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 grudnia 2011 r. Wnioskodawca wprowadził w dniu 9 maja 2012 r. do ewidencji środków trwałych składniki majątku, stanowiące odrębne środki trwałe wg stanu na dzień 30 grudnia 2011 r., zgodnie z podpisanym protokołem odbioru końcowego.

Dodatkowo zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę polityką rachunkowości:

  1. za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, których cena nabycia jest wyższa niż 2.000,00 zł – środki trwałe oraz 3.500,00 zł – wartości niematerialne i prawne,

  2. rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,00 zł następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, natomiast środków trwałych o wartości od 2.000,00 zł do 3.500,00 zł w miesiącu oddania do użytkowania,

  3. majątek niskocenny o wartości do 2.000,00 zł włącznie księgowany jest jako materiały, natomiast wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej początkowej wartości do 3.500,00 zł księguje się jako usługi informatyczne, chyba że podwyższają wartość środka trwałego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy prawidłowe jest wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie amortyzacji budynku przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmującego całość budynku, czyli łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi (znajdującymi się na poziomie –1)?

  2. Czy można uznać za koszt podatkowy koszt wynikający z naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za okres od podpisania protokółu odbioru końcowego inwestycji, tj. 30.12.2011 r. do wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych, tj. 09.05.2012 r. (ewidencja pod datą 30.12.2011 r. jako zgodna z faktem zakończenia inwestycji), czyli za okres grudzień 2011 r., dla środków trwałych o wartości 2.000,00 – 3.500,00 zł, a od stycznia 2012 r. dla środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości powyżej 3.500,00 zł?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi spełniać następujące warunki:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,

  • być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika,

  • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,

  • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.