Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

31 marca 2015

Sprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym innemu podmiotowi

196

Firma dokonała inwestycji w nieruchomości, nie stanowiącej jej własności. Inwestycję wprowadzono do środków trwałych w czerwcu 2011 roku i od następnego miesiąca zaczęto naliczać amortyzację. W roku 2015 firma znalazła inną spółkę, która chce prowadzić działalność w tym lokalu i zgodziła się zwrócić zainwestowane pieniądze. Czy można sprzedać powyższą inwestycję przed upływem 5 lat i jaką stawkę podatku VAT należy zastosować? Co z poniesionymi nakładami?

ODPOWIEDŹ

    W przypadku sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym uzyskany przychód będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast kosztami uzyskania tego przychodu będą poniesione wydatki (nakłady) na ich wytworzenie we własnym zakresie, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, czyli niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym. W takim przypadku nie ma znaczenia, że sprzedaż inwestycji nastąpi przed upływem 5 lat. Sprzedaż niniejszej inwestycji podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usługi, przy zastosowaniu stawki 23%.UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W myśl art. 23 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast według art. 22 ust. 8 updof kosztami uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – odpisy amortyzacyjne – dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Amortyzacji podlegają również, niezależne od okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych – art. 22a ust. 2 pkt 1 updof.    Wprawdzie przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji inwestycji w obcym środku trwałym, jednakże w art. 5a pkt 1 updof zawarta jest definicja inwestycji. Zgodnie z nią inwestycja to środek trwały w budowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 niniejszej ustawy środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jeg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.