Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

28 grudnia 2014

Skutki podatkowe otrzymania w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych

212

Otrzymane w wyniku likwidacji SK składniki majątku, obejmujące wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychód należny oraz wierzytelności z tytułu kwot głównych udzielonych przez Spółkę pożyczek, wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychód należny, wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez SK oraz wierzytelności nie wynikające z udzielonych przez Spółkę pożyczek, np. wierzytelności nabyte, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr IPPB1/415-813/14-2/KS.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nigdy wcześniej nie była przekształcana i nie podlegała połączeniu z innymi spółkami. W przyszłości Sp. z o.o. może zostać przekształcona w spółkę komandytową. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie działalność związana ze świadczeniem usług doradczych i konsultingowych, obrót wierzytelnościami oraz działalność finansowa.

W przyszłości, w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu zysków SK może zostać zlikwidowana. Proces likwidacji będzie poprzedzony podjęciem wszelkich niezbędnych kroków do całkowitego spieniężenia majątku Spółki. Na skutek likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku likwidowanej SK, zarówno w postaci środków pieniężnych, jak i Wierzytelności, których sprzedaż nie nastąpi do momentu zakończenia procesu likwidacji SK. Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą z działalności gospodarczej prowadzonej przez Sp. z o.o., będącą poprzednikiem prawnym Spółki, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie przychody Sp. z o.o. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i z przychodów uzyskanych po jej przekształceniu ze Sp. z o.o. w SK, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej samej SK. Środki będą podlegały opodatkowaniu albo na poziomie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jako przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wnioskodawcy, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu, uzyskane przez SK. Na dzień przekształcenia ewentualne zyski niepodzielone które wystąpiły w przekształcanej spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991. Ewentualne Wierzytelności, które nie zostaną spieniężone przed likwidacją SK zostaną spłacone bezpośrednio na rzecz Wnioskodawcy w okresie po ich otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki.

Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako wspólnika SK, składniki majątku

  • likwidowanej SK obejmujące środki pieniężne będą stanowiły dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  • jako przychód należny oraz z wierzytelności z tytułu kwot głównych udzielonych przez Spółkę pożyczek, będą stanowiły dla niego przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  • likwidowanej SK obejmujące Wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychód należny, wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez SK oraz inne wierzytelności nie wynikające z udzielonych przez Spółkę pożyczek np. wierzytelności nabyte, będą stanowiły dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  • Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji Wierzytelności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Uznał, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Jednocześnie, zgodnie z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.