Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

13 września 2014

Rata i odsetki od pożyczki zapłaconej przed otrzymaniem kwoty pożyczki a KUP

170

Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ocieplenie naszego budynku. Pożyczkę mamy spłacać do 2019 roku - raty miesięczne wraz z odsetkami. Zanim otrzymaliśmy na konto pożyczkę musieliśmy zgodnie z harmonogramem spłacić ratę i odsetki z własnych środków pieniężnych. Czy jest to dla nas koszt uzyskania przychodu i czy kwota otrzymanej pożyczki za ten zapłacony przez nas miesiąc stanowi przychód do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami podatkowymi kwota udzielonej pożyczki jest obojętna podatkowo, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą natomiast odsetki od tej pożyczki pod warunkiem, że zostały zapłacone (także w przypadku, gdy po zawarciu umowy pożyczki pierwsza rata jest płacona przed wpływem kwoty pożyczki na konto pożyczkobiorcy). Ponieważ pożyczka została przeznaczona na ocieplenie budynku (będące modernizacją), zapłacone odsetki będą miały wpływ na wartość początkową tego środka trwałego, zatem nie będą mogły być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Według przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit a) w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Z powyższego przepisu wynika generalna zasada, zgodnie z którą kwota pożyczki (kredytu) jest obojętna podatkowo zarówno w przychodach podatkowych jak i w kosztach uzyskania przychodu.

Według Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. (art. 720 k.c.). Umowa pożyczki jest umową konsensualną, gdyż dochodzi do skutku przez samo porozumienie stron. Jest umową dwustronnie zobowiązującą ale nigdy wzajemną. Elementami przedmiotowo istotnymi w tej umowie są więc zobowiązanie po stronie pożyczkodawcy do przeniesienia na pożyczkobiorcę określonej ilość pieniędzy oraz zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy. Jak z powyższego wynika, dla skuteczności takiej umowy nie jest konieczne wydanie pieniędzy pożyczkobiorcy w momencie zawarcia umowy. Najczęściej strony w umowie określają sposób i termin przekazania pieniędzy dla pożyczkobiorcy, jednakże postanowienia te nie należą do elementów przedmiotowo istotnych, od których uzależniona jest ważność umowy pożyczki (są to często elementy podmiotowo istotne umowy).

W przypadku gdy zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki, pierwsza rata wraz z odsetkami winna być wpłacona przed terminem przekazania pożyczki przez pożyczkodawcę to spłata raty (będącej częścią kwoty głównej - kapitału udzielonej pożyczki) nie będzie kosztem uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit a w/w ustawy). Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą odsetki od tej pożyczki. Bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niespłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zgodnie z niniejszym przepisem, warunkiem zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów jest ich zapłacenie. Oczywiście nie należy zapominać, iż oprócz w/w przesłanki odsetki muszą również spełniać warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ odsetki są ściśle związane z pożyczką, o tym czy odsetki spełniają warunki na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów decyduje to, na co pożyczką została przeznaczona. W przypadku jednak gdy zaciągnięty kredyt dotyczy modernizacj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.