Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dokonuję sprzedaży na portalu aukcyjnym ebay. Kwoty za sprzedany towar są cenami w funtach angielskich. Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu informacji z serwisu o wpływie środków na konto PayPal. Natomiast firma, która dokonuje rozliczenia ze mną dokonanej sprzedaży (w systemie PayPal) przelewa na mój rachunek bankowy kwotę za sprzedany towar, ale w euro. Przy zastosowaniu jakiego kursu należy określić przychód uzyskany ze sprzedaży towaru? Czy otrzymana kwota na pokrycie kosztów wysyłki będzie u mnie przychodem (zgodnie z regulaminem aukcji koszty przesyłki towaru ponosi nabywca)?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy sprzedaż na zagranicznym internetowym portalu aukcyjnym dokonywana jest w funtach brytyjskich, natomiast płatności przekazywane za pośrednictwem systemu np. PayPal dokonywane są w euro, sprzedawca zobowiązany jest do przeliczenia dokonanej sprzedaży na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, jakim w tym przypadku będzie moment otrzymania środków na konto PayPal. Wpłata na walutowy rachunek sprzedającego kwoty w euro rodzi również obowiązek rozliczenia różnic kursowych. Kwota wpłacona na pokrycie kosztów przesyłki nie będzie stanowiła przychodu do opodatkowania pod warunkiem, że kupujący upoważni sprzedawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich. W przeciwnym razie brak jest podstaw prawnych do wyłączenia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wysyłki towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepisy regulujące datę powstania przychodu zawarte są w ust. 1c, 1e, 1h i 1i w/w artykułu. W myśl ust. 1c za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1. wystawienia faktury albo

2. uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalają, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku – ust. 1e. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust.1c i 1e, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Osiąganie w prowadzonej działalności przychodu w walucie obcej niesie za sobą obowiązek rozliczenia różnic kursowych. Zgodnie z art. 24c ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updof różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Z przytoczonych powyżej pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.