Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

3 czerwca 2014

Przychód z odpłatnego zbycia składników majątku

217

Otrzymanie środków pieniężnych, składników majątku w postaci akcji/udziałów lub wierzytelności w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną zgodnie z art. 14 ust.3 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2014 nr ILPB1/415-169/14-2/IM.

Sytuacja Podatnika

Osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, wraz z żoną pozostającą w ustawowej wspólności majątkowej planują przeprowadzenie restrukturyzacji podmiotów, w których są właścicielami lub współwłaścicielami.

W ramach restrukturyzacji rozważana jest likwidacja spółki osobowej. Przewiduje się, że na moment likwidacji w skład majątku Spółki mogą wchodzić:środki pieniężne, niepieniężne składniki majątku, wierzytelności pożyczkowe obce oraz własne.

W wyniku rozważanej likwidacji, wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, zostaną wydane ww. składniki majątkowe. W toku likwidacji Spółki na Wnioskodawcę mogą przejść wierzytelności obce z tytułu udzielonych pożyczek- Wnioskodawca może otrzymać zwrot pożyczek z tytułu ww. wierzytelności (już po likwidacji Spółki) wraz z odsetkami oraz wierzytelności pożyczkowe własne- Wnioskodawca może otrzymać wierzytelności Spółki wobec niego z tytułu pożyczek udzielonych dla niego, obejmujące również wierzytelności z tytułu odsetek należnych od zaciągniętych pożyczek.

Skutkiem tego, w osobie Wnioskodawcy może dojść do połączenia wierzytelności przysługującej po jej wydaniu Wnioskodawcy z zobowiązaniem Wnioskodawcy wobec samego siebie. W ten sposób dojdzie wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek. Momentem wygaśnięcia tego zobowiązania będzie z mocy prawa moment przekazania przez Spółkę przedmiotowej wierzytelności Wnioskodawcy w ramach ostatniego etapu postępowania likwidacyjnego - podziału majątku Spółki pozostałego po likwidacji pomiędzy wspólników Spółki.

W odniesieniu do powyższej sytuacji Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniami,czy w przypadku likwidacji Spółki, otrzymanie w ramach majątku likwidacyjnego środków pieniężnych, składników majątku w postaci akcji/udziałów, wierzytelności pożyczkowych obcych oraz własnych, spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zdaniem Dyrektora w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawcę (wspólnika będącego osobą fizyczną) środki pieniężne, składniki majątku w postaci akcji/udziałów, wierzytelności pożyczkowe obce oraz własne nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie ich otrzymania.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt.17 lit. b) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z kolei na mocy art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.