Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14)

3 lipca 2014

Prawidłowe rozliczenie przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej

192

Korekta przychodu powinna być rozliczona w okresie w którym został ujęty przychód należny.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2014 nr IPPB5/423-226/14-2/AM

Sytuacja Podatnika

Spółka N. Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą zintegrowanych obwodów drukowanych bez elementów biernych, tzw. płyty P.. Spółka sprzedaje płytki P. na terytorium kraju polskim podmiotom oraz za granicę. Dla strategicznych klientów krajowych Spółka zobowiązana jest do udzielenia rabatu posprzedażowego po osiągnięciu przez klienta ustalonego z góry poziomu obrotów za dany rok. Po zakończeniu roku obrachunkowego (w Spółce równy z rokiem kalendarzowym) Spółka ustala poziom obrotów z klientami i wartość należnych rabatów. W przypadku, gdy klient osiągnął wymagany poziom sprzedaży, Spółka, wystawia faktury korygujące do obrotu wykazanego w roku poprzednim. W momencie składnia CIT-8 za dany rok obrachunkowy Spółka nie posiada jeszcze uzgodnień i informacji z kontrahentami o przysługujących im ewentualnych rabatach od osiągniętych obrotów. W związku z powyższym przychody ze sprzedaży za dany rok ujęte są w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok w wartości pierwotnie wystawionych faktur. Faktury korygujące, wystawiane w kolejnym roku podatkowym a odnoszące się do roku poprzedniego, ujmowane są w księgach rachunkowych Spółki na bieżąco, w dacie wystawienia i pomniejszają bieżące przychody podatkowe. Czy Spółka postępuje prawidłowo pomniejszając przychody bieżące w dacie wystawienia faktury korygującej?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Chcąc odpowiedzieć na zadane przez Wnioskodawcę pytanie wyjaśnić należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura pierwotna (faktura korygująca musi bowiem zawierać dane ujęte w fakturze, której dotyczy).

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia lub zwiększenia przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się lub powiększa w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego. Wobec powyższego, należy posłużyć się literalną wykładnią wyżej powołanych przepisów, która...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.