Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zgodnie z uchwałą sporządzoną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty Gmina wypłaciła stypendia. Czy od wypłaconych stypendiów należy wystawić z końcem roku PIT-11 (dawniej PIT- 8C)?

ODPOWIEDŹ

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, która zostaje przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wypłacającym nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, płatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia PIT-11. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust.1pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Właściwymi przepisami o systemie oświaty stanowiącymi o przyznawaniu pomocy  materialnej są art. 90b–90u ustawy o systemie oświaty.

I tak, wg wskazanych przepisów uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc ta jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Co zasady pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne;
  2. zasiłek szkolny.

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę