Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

15 maja 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej

161

Akcjonariusz nie ma prawa do pomniejszenie uzyskanego przychodu o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2014 roku nr ILPB1/415-139/14-2/AG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Obecnie rozważa On wyjście ze Spółki poprzez dobrowolne umorzenie posiadanych przez siebie akcji w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem.  Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia wszystkich posiadanych akcji przysługiwać Wnioskodawcy będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Nowelizacji prawo do pomniejszenia jego przychodu z tego tytułu o przypadającą na Zainteresowanego część (określoną zgodnie z art. 8 UPDOF) wypracowanego przez Spółkę w okresie od 23 marca 2011 r. do 31grudnia 2013r. zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki. 

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej (Dz.U z 2013r., poz. 1387), jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

1) umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,

(…)

pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Pomniejszenia przych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.