Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , TRANSPORT

13 września 2014

Opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży samochodu poleasingowego

212

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarłem umowę leasingu, której przedmiotem był samochód. Po zakończeniu okresu leasingu wykupiłem ten samochód od firmy leasingowej. Czy przy późniejszej sprzedaży tego samochodu, uzyskany przychód należy opodatkować podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (także w sytuacji gdy samochód ten nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych)?

ODPOWIEDŹ

W przypadku zbycia samochodu, który wcześniej był używany w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu, a następnie został nabyty od firmy leasingowej i nadal wykorzystywany w tej działalności jako środek trwały lub składnik wyposażenia, to uzyskany ze sprzedaży przychód podlegać będzie podatkowi dochodowemu na zasadach ogólnych dotyczących przychodów ze sprzedaży innych środków trwałych lub składników wyposażenia. Niniejsze zasady obowiązują także w przypadku sprzedaży samochodu poleasnigowego, nabytego dla celów prywatnych i nie ujętego w ewidencji środków trwałych.

UZASADNIENIE

W przypadku poleasingowego nabycia samochodu przez podatnika w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli wartość początkowa samochodu, ustalona na zasadach określonych w art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednia art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przekracza kwotę 3.500 zł, a przewidywany okres jego używania będzie dłuższy niż 12 miesięcy, stanowi on środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Taki samochód jako środek trwały należy wpisać do ewidencji środków trwałych i dokonywać powyższych odpisów poprzez pomniejszenie wartości początkowej takiego samochodu kwotą amortyzacji obliczoną przy zastosowaniu odpowiedniej stawki amortyzacyjnej (dokonywanie odpisów amortyzacyjnych możliwe jest także w przypadku gdy wartość początkowa nie przekroczy 3.500 zł, ale okres używania takiego środka trwałego będzie dłuższy niż 12 miesięcy). Wówczas kosztem uzyskania przychodów, związanym z nabyciem samochodu będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Natomiast w przypadku gdy wartość początkowa nie przekroczy kwoty 3.500 zł, albo okres jego używania będzie krótszy lub równy 12 miesiącom, nabyty samochód nie będzie ujęty w ewidencji środków trwałych, a poniesione na jego nabycie wydatki będą mogły być bezpośrednio ujęte w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku zbycia samochodu, którego wydatki na nabycie były ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, uzyskany przychód będzie w całości zaliczony bezpośrednio do przychodów z prowadzonej działalności.

Natomiast w przypadku samochodu, który był ujęty w ewidencji środków trwałych i od którego dokonywane były odpisy amortyzacyjne, uzyskany z jego sprzedaży przychód będzie podlegał opodatkowaniu, ale po pomniejszeniu go o niezamortyzowaną wartość początkową wynikającą z powyższej ewidencji (w przypadku gdy zbywany samochód został w całości zamortyzowany, opodatkowaniu podlegać będzie w całości przychód uzyskany z jego sprzedaży).

Jak powinna się zachować osoba prowadząca działalność gospodarczą w przypadku, gdy po zakończeniu okresu leasingu, nabyła przedmiotowy samochód, lecz poniesionych na jego nabycie wydatków nie ujęła w kosztach uzyskania przychodów albo nie wprowadziła go do ewidencji środków trwałych, a samochód był używany tylko do celów prywatnych, nie związanych z prowadzona działalnością. Czy w przypadku późniejszej jego sprzedaży będzie mia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.