Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

10 czerwca 2014

Opodatkowanie nadwyżki otrzymanej dotacji ponad poniesione wydatki oraz jej ujęcie w PKPiR

204

Otrzymana dotacja będzie dla Podatnika przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 roku nr ILPB1/415-240/14-2/AG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie edukacji, opodatkowaną podatkiem liniowym. Zapisów księgowych dokonuje na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach działalności Wnioskodawca między innymi realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 (EFS PO KL). W ramach realizowanych projektów organizowane są szkolenia komputerowe. Finansującymi projekt są EFS- płatnikiem jest BGK (85% kosztów kwalifikowanych) oraz budżet państwa (15% kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z zawartymi umowami oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków koszty bezpośrednie na realizację projektu są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych. Tym samym koszt kwalifikowany nie jest ustalany w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, a jedynie w wyniku przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi (wskazanej w Wytycznych-Załącznik 3) przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych. Jeżeli zostanie wykonana mniejsza od założonej liczba usług to we wniosku o płatność rozliczeniu podlega jedynie ta zrealizowana liczba usług.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy różnica powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń komputerowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji stanowi dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  2. Czy dotacja oraz koszty realizacji projektu podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

  3. Czy Wnioskodawca może wpisać do PKPiR jako koszt podatkowy środki wydatkowane na zakup towarów i usług, dotyczących jego działalności komercyjnej, zakupione ze środków własnych uzyskanych z nadwyżki otrzymanych środków dotacji?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, (…).

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Na mocy powyż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.