Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

2 lipca 2015

Koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego wynajętego na terytorium Hiszpanii

195

Spółka ma podpisany kontrakt na wykonanie robót budowlanych w Hiszpanii. Pracownicy wykonujący tam roboty korzystają z wynajętych samochodów osobowych. Czy koszty paliwa, parkingów, opłaty za myjnię ponoszone na terytorium Hiszpanii będą stanowić koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wynajmowanym samochodem (tj. koszty paliwa czy opłaty za parkingi) na terytorium Hiszpanii do wysokości limitu ustalonego przez pomnożenie liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. W przypadku gdyby udokumentowane wydatki były niższe od limitu wynikającego za dany okres z ewidencji przebiegu pojazdu, to kosztem uzyskania przychodów w tym okresie będzie kwota faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków.

UZASADNIENIE

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed koniecznością wynajmu samochodu na potrzeby tejże działalności. Tym samym, rodzi to pytanie czy ponoszone wydatki na najem samochodu takie jak: zakup paliwa, opłaty za myjnię czy też opłaty parkingowe stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 51 updop wskazuje, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym, określają w jaki sposób ma być prowadzona ewidencja, tzn. winna być prowadzona przez osobę używającą dany pojazd, co oznacza, iż może nią być sam przedsiębiorca jak również jego pracownicy. W świetle art. 16 ust. 5 cyt. ustawy ewidencja ta winna zawierać co najmniej następujące dane:

  • nazwisko, imię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.