Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy uzyskany certyfikat rezydencji może być kopią lub kserokopią ? W jaki sposób można poświadczyć taką kopię, czy dokument taki musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli certyfikat rezydencji ma służyć dla celów podatkowych to płatnik winien posiadać oryginał certyfikatu bądź odpowiednio poświadczoną kopię oraz wiarygodnie przetłumaczyć certyfikat na język polski na żądanie organów podatkowych.

UZASADNIENIE

Certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 30 a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest dokumentem wydanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym jego siedzibę lub miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Wymóg przedłożenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody.

Należy jednak pamiętać, że to płatnik odpowiada za nieprawidłowe potrącenie podatku od dochodu osiągniętego przez nierezydenta, co wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Na mocy art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z kolei art. 30 przywołanej ustawy mówi, że płatnik odpowiada całym swoim majątkiem za niepobranie podatku lub pobranie go w wysokości niższej od należnej oraz za niewpłacenie w terminie pobranych podatków.

Zatem płatnik powinien w tym zakresie dochować należytą staranność i żądać od podatnika dokumentu oryginalnego. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż osoba chcąca wywodzić pozytywne skutki prawne, powinna każdą operację gospodarczą potwierdzać prawidłowo sporządzonym dokumentem będącym jej dowodem. W przypadku przedłożenia przez podatnika kopii lub kserokopii takiego dokumentu konieczne jest poświadczenie za zgodność z oryginałem. Certyfikat rezydencji musi być przedstawiony w oryginale lub jako poświadczona notarialnie kopia, gdyż jak wynika z pisma Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004 r., nr 1MUS-1471/DP/423/142/ /2004/SG - „Nie ma możliwości zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (bądź też niepobrania podatku) w oparciu o kserokopię certyfikatu rezydencji”.

Ponadto należy pamiętać, że dla celów podatkowych treść dowodu sporządzonego w języku obcym należy wiarygodnie przetłumaczyć na język polski.

NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1363/09) stwierdził, że certyfikatu rezydencji nie można zastąpić innym dokumentem prywatnym lub urzędowym, który poświadczałby o miejscu siedziby podatnika. Brak takiego dokumentu obliguje płatnika do pobrania podatku według prawa polskiego. Zawarty z art. 4a pkt 12 ustawy zwrot "zaświadczenie... wydane przez właściwy organ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.