Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

30 czerwca 2015

Konsekwencje podatkowe zmiany postanowień umowy leasingu operacyjnego

208

Podpasaliśmy umowę leasingu operacyjnego na linię produkcyjną. Umowa została zawarta na okres 5 lat. W chwili zawarcia spełniała warunki leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Po upływie 3 lat chcielibyśmy wykupić przedmiot leasingu. Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje zmiana postanowień umowy? Czy wykup z leasingu będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

ODPOWIEDŹ

Zmiana postanowień umowy leasingu operacyjnego, w wyniku której dojdzie do wcześniejszej spłaty rat ustalonych w tej umowie nie ma wpływu na zaliczenie wcześniejszych rat do kosztów uzyskania przychodów. Czytelnik, będzie mógł również zaliczyć do kosztów podatkowych wartość pozostałej nierozliczonej kwoty, w miesiącu, w którym nastąpi przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu.

UZASADNIENIE

W przypadku gdy spółka zawarła umowę leasingu spełniającą warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) tj:

  • umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

  • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...).

taką umowę dla celów podatkowych uznaje się za umowę leasingu operacyjnego.

Jeżeli w dacie zawarcia umowy zostaną spełnione warunki, o których mowa powyżej, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego. Przy czym należy wziąć pod uwagę, iż w celu prawidłowego zaliczenia wydatków związanych z zawartą umową leasingu do kosztów uzyskania przychodów, czytelnik musi pamiętać o generalnej zasadzie wynikającej z w art. 15 ust. 1 updop, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem w analizowanej sytuacji, w przypadku gdy czytelnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, która spełnia wymogi określone w art. 17b ust. 1 updop i jednocześnie wskazane wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. updop, czytelnik miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe zapłacone z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu w trakcie obowiązywania podatkowej umowy leas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.