Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

14 września 2014

Kiedy podatnikowi przysługuje „ulga prorodzinna”

164

Mój 21 letni syn – student zarobił na umowę o dzieło 3.700 brutto. Czy będę mogła się z nim rozliczyć, nie chciałabym stracić ulgi na dziecko (mamy z mężem 3 dzieci). Czy przysługuje mi prawo do ulgi, czy też syn sam powinien się rozliczyć z umowy o dzieło ?

ODPOWIEDŹ

Ulga na dziecko przysługuje, kiedy dochody dziecka w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, gdzie pod pojęciem kwoty wolnej od podatku należy rozumieć taką kwotę dochodu, która nie powoduje po stronie dziecka obowiązku uiszczania podatku dochodowego. W opisywanej przez Czytelniczkę sytuacji ulga nie przysługuje i nie można jej ująć w zeznaniu rocznym.

Natomiast wskutek tego, że syn osiągnął dochód w roku podatkowym w formie umowy o dzieło, ciąży na nim obowiązek indywidualnego rozliczenia się z osiągniętego dochodu w zeznaniu rocznym.

UZASADNIENIE

W myśl art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) z „ulgi prorodzinnej” może skorzystać podatnik, który w roku podatkowym

  • wykonywał władzę rodzicielską,

  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,

  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga ta skierowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,

  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.