Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

8 maja 2014

Dokumentacja podatkowa z tytułu uczestnictwa w cash-poolingu

232

Spółka uczestnicząca w systemie cash-poolingu jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a. Warunkiem jest przekroczenie rocznej wartość zawieranych transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr ILPB4/423-11/14-6/ŁM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową wchodzącą w skład Grupy (dalej „Grupa”). Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż produktów Grupy. Spółka świadczy również usługi montażu oferowanych przez Grupę produktów. 

Spółka, w ramach Grupy, jest uczestnikiem systemu zarządzania środkami pieniężnymi opartego na zasadach cash-poolingu. Z tytułu korzystania ze środków pieniężnych udostępnianych Spółce w ramach struktury cash-poolingu Spółka odprowadza wynagrodzenie w wysokości średniego oprocentowania udzielanych pożyczek. Otrzymującym oraz beneficjentem wynagrodzenia jest spółka kapitałowa prawa niemieckiego - J. GmbH, która nie jest ani spółką-matką Spółki, ani spółką-siostrą, która jest z nią powiązana w ten sposób, że posiadają wspólną spółkę-matkę.

Z tytułu uczestnictwa w strukturze cash-poolingu Wnioskodawca ponosi koszty w maksymalnej wysokości 50 EUR miesięcznie. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. 

Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w stanie faktycznym systemie cash-pooling na Spółce będzie ciążył obowiązek dokumentacyjny, wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków. Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją oraz po drugie - taka transakcja musi mieć miejsce między...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.