Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy powstanie dodatniej wartości firmy w procesie wnoszenia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. (wartość godziwa aktywów netto < wartość nominalna obejmowanych udziałów) skutkuje koniecznością dopłaty tej różnicy przez udziałowca wnoszącego te przedsiębiorstwo na pokrycie deklarowanych udziałów przed rejestracją w KRS?

Wartość firmy (dodatnia wartość firmy) stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub jej zorganizowanej części a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto (art. 33 ust. 4 uor). Jest ona traktowana jako cena zakupu oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jest to przede wszystkim renoma przejętej jednostki, jej pozycja na rynku, wykwalifikowana kadra, baza kontrahentów itp. Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki tytułem wkładu niepieniężnego często wiąże się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu updop, tj. nadwyżki wartości nominalnej wydanych udziałów nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4a pkt. 2 updop, składniki majątkowe, to aktywa w rozumieniu uor, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 updop.

W przypadku aportu, gdy nie ma ceny nabycia, długi funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem wnoszonym aportem pomniejszają aktywa. Podatnik samodzielnie wylicza zatem łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie ustala wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględniając, ceny rynkowe.

Przykład

Podmiot A wnosi do podmiotu B, jako wkład niepieniężny, prowadzone przedsiębiorstwo i w zamian obejmuje udziały o wartości nominalnej 200.000 zł.

  1. Wartość rynkowa składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa wynosi ogółem 170.000 zł (środki trwałe: 100.000 zł + wartości niematerialne i prawne: 50.000 zł + pozostałe składniki majątkowe: 20.000 zł)

  2. Przejęte zobowiązania: 30.000 zł

  3. Dodatnia wartość firmy w podmiocie B: 200.000 zł - (170.000 zł - 30.000 zł) = 60.000 zł

U nabywcy powstała dodatnia wartość firmy, w związku z tym wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w wysokości ich wartości rynkowej. Wartość firmy podlega ujęciu na koncie „Wartości niematerialne i prawne”.

Znowelizowane z dniem 1 stycznia 2007 regulacje updop w zakresie ustalania wartości początkowej składników majątkowych, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, otrzymanych w drodze wkładu niepieniężnego dokładnie precyzują, w jakiej wysokości dla potrzeb ewidencji podatkowej podmiotu otrzymującego aport należy ustalić ich wartość początkową.

Zgodnie z zasadą kontynuacji wyrażoną w art. 16g ust. 10 updop, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego aport i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyję...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.