Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lipca 2015

Dochód ze sprzedaży rzeczy będących przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonej pożyczki

229

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych - nie jest to działalności w ramach lombardu. Na zabezpieczenie udzielonych pożyczek i należnych od nich odsetek zawierane są umowy przenoszące na moja osobę przysługujące pożyczkobiorcy prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, tzw. umowa przewłaszczenia (umowy zawierane są w formie aktu notarialnego). Zgodnie z jej treścią pożyczkobiorca ma prawo do korzystania z przedmiotu tej umowy oraz do pobierania z niej pożytków, jak również ponoszenia kosztów związanych z jej używaniem. Dodatkowo pożyczkobiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać ubezpieczenia przedmiotu umowy od zdarzeń losowych, a w przypadku samochodu dokonać ubezpieczenia ac ze wskazaniem w umowie ubezpieczenia, iż wypłacane z niej należności przysługiwać będą pożyczkodawcy. W sytuacji gdy pożyczkobiorca nie dokona spłaty w określonym w umowie terminie, rzecz staje się moją własnością. Rzecz ta jest później sprzedawana w ramach prowadzonej działalności. W związku z opisana sytuacją, w jaki sposób należy określić wysokość dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy przewłaszczenia jako zabezpieczenia udzielonej pożyczki, jest zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych neutralne podatkowo. Opodatkowaniu podlegać będzie natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy, które były przedmiotem umowy przewłaszczenia, a które w wyniku nie wywiązania się z długu przez pożyczkobiorcę przeszły na własność wierzyciela, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 w/w ustawy. Takim kosztem nie będzie kwota udzielonej i niespłaconej pożyczki.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Umowa przewłaszczenia jest umową nienazwaną, a więc nie jest bezpośrednio uregulowana w Kodeksie cywilnym i należy do umów określanych mianem kauzalnych czynności prawnych (przyczynowych) mających na celu zabezpieczenie wierzytelności (określanej w języku prawniczym przyczyną zabezpieczającą) wierzyciela będącego stroną takiej umowy i w ramach której wierzyciel zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia własności przedmiotu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z powrotem na dłużnika, z chwilą zapłaty przez niego długu. Umowa przewłaszczenia, której przedmiotem jest nieruchomość, wymusza na jej stronach zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości na wierzyciela, bowiem umowa przenosząca własność nieruchomości nie może zostać zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że powyższa umowa zawiera w sobie element obligacyjny w postaci, obowiązku zawarcia umowy przenoszącej własność tej nieruchomości ponownie na dłużnika w przypadku zaspokojenia wierzyciela. Jak wynika zatem z treści umowy przewłaszczenia celem przeniesienia własności przedmiotu umowy nie jest powiększenie majątku wierzyciela, lecz jedynie zabezpieczenie jego wierzytelności przysługującej mu względem dłużnika. Podkreślenia wymaga to, iż w umowie przewłaszczenia przeniesienie własności dokonywane jest w celu zabezpieczenia, skutkiem czego między zbywcą czyli dłużnikiem a nabywcą czyli wierzycielem rzeczy nawiązuje się szczególny stosunek powiernictwa. Dopiero gdy dłużnik nie spełni swego świadczenia, wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z rzeczy według wcześniejszego umownego uzgodnienia, czyli np. przez definitywne zachowanie własności rzeczy, jej sprzedaż, wynajęcie, itp. W umowie przewłaszczenia istotne znaczenie ma to, iż zaspokojenie się przez wierzyciela z przewłaszczonej rzeczy (np. poprzez definitywne zachowanie jej własności bądź sprzedaż) jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dłużnik nie spełni swojego zobowiązania wobec wierzyciela.

Powyższe znalazło swoje odzwi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.