Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , GMINY I POWIATY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

2 lutego 2015

Amortyzacja środków trwałych stanowiących mienie przekształcanego zakładu budżetowego

215

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne jedynie od środków trwałych zakupionych ze środków własnych gminy, nie może jednak zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy od środków trwałych sfinansowanych dotacją celową lub otrzymanych nieodpłatnie od gminy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2014 roku nr ILPB4/423-426/14-2/ŁM

Sytuacja Podatnika

Spółka, zawiązana w trybie art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, powstała po uprzednim przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego, realizuje zadania własne gminy, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarowania odpadami, utrzymania dróg, rekultywacji, udrażniania rowów melioracyjnych. 100% udziałów objął jedyny wspólnik czyli gmina w dniu zawiązania spółki, pokrywając kapitał zakładowy składnikami majątkowymi zakładu budżetowego -środkami trwałymi. Ustalono również, że spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego, w tym również we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez zakład budżetowy. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wniesionych przez gminę do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, biorąc pod uwagę fakt, że gmina będąc udziałowcem Spółki ma prawo do udziałów w jej zyskach, a środki trwałe w zakładzie były finansowane z różnych źródeł, tj.: ze środków własnych, z dotacji celowych od gminy, otrzymane nieodpłatnie od gminy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowe- go musi się odbyć przez likwidację tego zakładu, dokonaną w celu zawiązania spółki. Wówczas na Spółkę przejdą wszelkie skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w zakładzie budżetowym, które wystąpiłyby w tym zakładzie, gdyby nie było przekształcenia. Należy do nich zaliczyć nie tylko przejęcie praw, ale również - co istotne w niniejszej sprawie - obowiązków podatkowych przekształcanego zakładu budżetowego. Konsekwencją powyższego przekształcenia jest obowiąze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.