Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 czerwca 2014

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych

228

Spółka nie powinna naliczać podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przyłącza stanowią mienie Spółki, a poniesione z tego tytułu koszty są ujmowane przy kalkulacji taryf za 1 m3 ścieków.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2014 roku nr IBPBI/1/415-125/14/ESZ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) wykonał przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ponosząc wszystkie koszty związane z podłączeniem do budynków. Z właścicielami będącymi osobami fizycznymi zawarto umowę na odbiór ścieków socjalno-bytowych.

Przyłącza kanalizacyjne stanowią własność Wnioskodawcy. Budowę przyłączy kanalizacyjnych Wnioskodawca pokrył w 100% z własnych środków. Nieruchomości, do których wykonano przyłącza, stanowią także własność prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca nie zawierał umowy na budowę przyłączy kanalizacyjnych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również z ww. umów nie wynika, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego stanowić ono będzie własność Wnioskodawcy (spółki z o.o.). Przyłącza te umożliwiają pozyskanie większej ilości kontrahentów korzystających z sieci oraz wywiązanie się z zapisów umownych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczących efektów ekologicznych zrealizowanych inwestycji. Wnioskodawca wskazał również, że ww. przyłącza stanowią mienie Wnioskodawcy (Spółki z o.o.), a poniesione z tego tytułu koszty są ujmowane przy kalkulacji taryf za 1m3 ścieków. Wnioskodawca z tego tytułu będzie osiągał przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).Czy w związku z wykonaniem przez Wnioskodawcę przyłącza kanalizacyjnego, obejmującego odcinki od budynku, stanowiącego własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, do sieci powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisami prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej jest m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Z przepisów tych wynika, że płatnikiem jest podmiot dokonujący świadczenia na rzecz podatnika, a ustawa wiąże z tym obowiązek poboru podatku. Innymi słowy płatnikiem jest podmiot zobowiązany do dokonania wypłaty z określonego tytułu prawnego, będącego równocześnie źródłem tej płatności, a który na podstawie przepisów prawa podatkowego został wyznaczony do obliczania, pobierania i wpłacania podatku z teg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.