Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOF

21 sierpnia 2014

30.04.2004 Sposób ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

187

Wersja obowiązująca od 01.07.2005

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.07.2005 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2004 Nr 283 poz. 2826

Dz.U. 2004 Nr 106 poz. 1132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 30 kwietnia 2004 r.w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 42d ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców, w celu umożliwienia podmiotom wypłacającym dokonywania identyfikacji faktycznych odbiorców przychodów (dochodów), o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. Podmiot wypłacający przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy, ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie:

    1) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania:

        a) na podstawie przedstawionego przez faktycznego odbiorcę paszportu albo urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub

        b) w przypadku gdy adresu zamieszkania nie można ustalić na podstawie dokumentów, o których mowa w lit. a - na podstawie jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    2) numeru identyfikacji podatkowej, jeśli numer taki został nadany przez państwo członkowskie, w którym faktyczny odbiorca ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów:

        a) na podstawie paszportu albo urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawionego przez faktycznego odbiorcę lub

        b) w przypadku gdy numeru identyfikacji podatkowej nie można ustalić na podstawie dokumentów, o których mowa w lit. a - na podstawie jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o miejscu zamieszkania do celów podatkowych (certyfikatu rezyde...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.