Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIALY

21 maja 2015

2015.08.31 - Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

0 320

Art. 31 - 44b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja obowiązująca od 31.08.2015 do 22.09.2015

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

23.09.2015 - 30.09.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 1333

31.08.2015 - 22.09.2015 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 693

08.07.2015 - 30.08.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 860

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

Spis treści

Poprzedni Rozdział

Następny Rozdział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Rozdział 7Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

Art. 31. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Art. 32. 1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od styczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.