Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , NIERUCHOMOŚCI

13 września 2014

Zapłata odsetek z tytułu kredytu pod zlecenie inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów

227

Nasza spółka podjęła decyzję o podpisaniu umowy na kredyt inwestycyjny związany z zakupem nieruchomości pod budowę domków jednorodzinnych. Czy zapłata odsetek od kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy może są to koszty bezpośrednie, które będą stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów – tj. sprzedaży wybudowanych domków jednorodzinnych?

ODPOWIEDŹ

W przypadku odsetek od zaciągniętego kredytu pod zlecenie inwestycyjne nie zachodzi bezpośredni związek kosztów z konkretnymi przychodami. Zatem za datę, w której wydatki te zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów należy uznać datę faktycznej zapłaty tych odsetek.

UZASADNIENIE

Co o zasady regulacje dotyczące momentu rozliczania kosztów uzyskania przychodów, w tym w szczególności prawidłowości zaliczenia kwoty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu należy rozpatrywać w kontekście zapisów zawartych w art. 15 oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop.). I tak, noma art. 15 ust. 1 updop wskazuje, iż za koszt uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów pod warunkiem, że wydatki te nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust.1 updop). Natomiast moment ujęcia poszczególnych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów zależy od tego czy poniesione wydatki będą mieściły się w kategorii kosztów bezpośrednio czy też pośrednio związanych z osiągnięciem przychodów.

W przypadku gdy koszty uzyskania przychodów będą miały bezpośredni związek z przychodami to należy uznać, że są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c (art. 15 ust.4). Dodatkowo zgodnie z art. 15 ust. 4b updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania finansowego, albo

  2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego

- są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4c updop koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

W przypadku natomiast kategorii kosztów, które są rozumiane jako koszty pośrednie ustawodawca określił, że te co do zasady są potrąc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.