Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ROZLICZENIA PŁATNIKA

31 marca 2015

Wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

194

W naszej Gminie działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jako organ wykonawczy powołany przez Gminę (zarządzenie Wójta Gminy). Czy wypłacone wynagrodzenie za członkostwo (pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich) korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie, wypłacane za członkostwo w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie korzysta ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Przy czym przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście zostały uregulowane w art. 13 z którego wynika, że za tego rodzaju przychody uznaje się m. in.:

  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. (art. 13 ust. 6).

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Biorąc pod uwagę powyżej powołane przepisy prawa, w omawianym przypadku niezbędne jest ustalenie czy świadczenie wypłacone członkom komisji za udział w tej komisji (pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich) stanowi wypłatę wynagrodzenia, które z mocy art. 13 ust 6 updof należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście czy też wypłata świadczenia jest dietą bądź też kwotą stanowiącą zwrot kosztów, otrzymaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i w związku z tym będzie korzystać ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ?

Problem ten stanowił przedmiot rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Co do zasady w przedmiotowej sprawie sądy orzekają, że wynagrodzenia członków komisji nie należy utożsamiać z dietami otrzymywanymi np przez radnych gminy. Przykładowo w wyroku dnia 10 września 1998 o sygn. akt II SA/Po 15/98 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.