Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wydatki na samochód – czy „nievatowiec” musi prowadzić ewidencję

Artykuły | 27 maja 2020 | NR 66
67

Przekazałem żonie samochód osobowy do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Żona nie jest podatnikiem podatku VAT. Czy w takim przypadku do podstawy wyliczenia kosztów używania samochodu osobowego w działalności gospodarczej wliczamy cały podatek VAT? Czy wówczas żona musi prowadzić ewidencję, o której mowa w przepisach ustawy o VAT? Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych działalności prowadzonej przez żonę.

ODPOWIEDŹ

W przypadku przedsiębiorcy nie będącego podatnikiem podatku VAT podstawę wyliczenia kosztów podatkowych związanych z używaniem samochodu osobowego stanowią faktury dokumentujące koszty dotyczące samochodu w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem od towarów i usług. 
Co do zasady obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku samochodu osobowego jest wymagany, gdy podatnik chce uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności.  
Jeżeli jednak  przedsiębiorca używa samochód  wyłącznie do działalności gospodarczej a nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, to również na gruncie podatku dochodowego dla zaliczenia 100% wydatków eksploatacyjnych z tytułu używania samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych, nie jest wymagane prowadzenie takiej ewidencji.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, 
o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
Natomiast według art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy pdof nie stanowi kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
Jak wynika z treści przytoczonych przepisów art. 23, w pierwszym przypadku mamy do czynienia z kosztami używania samochodu nie włączonego do majątku przedsiębiorstwa podatnika, niebędącego środkiem trwałym. W drugim przypadku mamy do czynienia z kosztami używania samochodu stanowiącego składnik przedsiębiorstwa podatnika, ale wykorzystywanego w sposób mieszany – zarówno w działalności gospodarczej podatnika jak i dla celów prywatnych.
W przypadku przedsiębiorcy nie będącego podatnikiem podatku VAT podstawę wyliczenia kosztów podatkowych związanych z używaniem samochodu osobowego stanowią faktury dokumentujące koszty dotyczące samochodu w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem od towarów i usług. 

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę