Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

13 września 2014

Udział w imprezie zakładu pracy a przychód ze stosunku pracy

172

Zakład pracy chce zorganizować dla pracowników imprezę integracyjną w całości sfinansowaną ze środków ZFŚS. Czy udział w takiej imprezie sfinansowanej przez zakład pracy skutkuje dla pracownika powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego powinna być naliczona, pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 12 ust. 1 oprócz opodatkowania przychodów ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych), przewiduje również opodatkowanie otrzymanych w ramach tego stosunku innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Podkreślenia wymaga stwierdzenie, iż odstawą wymiary takiego podatku jest konkretna wartość takich świadczeń, a nie szacunkowe czy hipotetyczne określenie takiej wartości. Tym samy opodatkowaniu podlegać będzie udział w imprezie integracyjnej, pod warunkiem ustalenia konkretnej kwoty świadczenia jaką pracodawca poniósł na pracownika uczestniczącego w tej imprezie.

UZASADNIENIE

Według treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ponieważ przepisy updof nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia", to za Nowym Słownikiem Języka Polskiego (PWN, Warszawa 2003 r.) przez "nieodpłatne świadczenie" należy rozumieć świadczenie "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Uwzględniając powyższą definicję, należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, następstwem którego jest nieodpłatne przysporzenie majątku. Zatem do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy również różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, a w zasadzie ich wartość.

W myśl art. 12 ust. 2 updof, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. Według ust. 3 powyższego artykułu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Przepis art. 11 ust. 2a updof, zawiera przesłanki w oparciu o które ustala się wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z jego treścią:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia; według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione; według cen zakupu,

  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku; według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

  4. w pozostałych przypadkach; na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Aby dokonać opodatkowania przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez zakład pracy i w całości przez niego sfinansowany, niezbędne jest ustalenie wysokości przysporzenia (świadczeń w naturze) przypadającego na każdego pracownika. Najczęściej udział w imprezie integracyjnej ma charakter „otwarty”, tzn. że może w niej wziąć udział każdy pracownik, niezależnie od tego czy wcześniej zadeklarował swoje w niej uczestnictwo, czy też nie. Również korzystanie ze świadczeń w ramach tej imprezy, nie jest nigdzie rejestrowane – nie jest ewidencjonowane, kto i w jakiej ilości skorzystał z posiłków albo kto i z jakich atrakcji korzystał. W interpretacji indywidualnej nr IPTPB1/415-687/13-4/DS z dnia 6 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że: „w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności towarzyszących indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników, trudności te mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku prawnego. Tak więc, problemy techniczne, nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia jaka wartość zapłaconej kwoty przypadać będzie na danego pracownika. To w interesie Wnioskodawcy - jako podmiotu, na którym ciążą obowiązki płatnika - leży, aby takich problemów technicznych unikać. Ponadto organ podatkowy zauważa, że w przypadku gdy źródłem finansowania imprezy integracyjnej są środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - przychód pracownika może być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.