Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

2 kwietnia 2015

Różnice kursowe w części przypadającej na kwoty podatku VAT a przychody podatkowe

188

Spółka wystawia faktury dla kontrahentów krajowych i zagranicznych w walucie euro. Na fakturach kwota VAT wykazywana jest w złotych, zgodnie z przepisami prawa krajowego ale płatności za całe faktury, tj. obejmujące kwoty netto i VAT, są uiszczane w euro. Czy różnice kursowe przypadające na tę część należności, która odpowiada kwotom podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady, kwoty podatku VAT nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych. Jeśli więc podatek VAT nie będzie brał udziału w tworzeniu przychodów i kosztów podatkowych, to również wszelkie zdarzenia powodujące jego zmianę, pozostaną bez wpływu na wysokość kwot ujmowanych w księgach. Tak też jest w przypadku powstawania różnic kursowych - w części przypadającej na kwoty podatku będą one neutralne podatkowo, nie wywołując żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

W obrocie gospodarczym firmy bardzo często wystawiają faktury w walucie obcej. Przepis art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nakłada jednak na podatników obowiązek każdorazowego przeliczania na fakturze kwoty podatku VAT na PLN. Czyli bez względu na walutę, w jakiej wykazana jest podstawa opodatkowania, kwota VAT zawsze musi być podana w walucie polskiej.

Faktura wystawiona w walucie obcej jest dowodem księgowym stanowiącym podstawę ujęcia przychodów, przeliczona na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, o czym stanowi art. 12 ust. 2 updop. W związku z tym, że kwot należnego podatku od towarów i usług nie uważa się za przychody podatkowe, co reguluje art. 12 ust. 4 pkt 9) updop, przeliczenie na złote wartości wyrażonych w walucie obcej będzie istotne z punktu widzenia przychodów podatkowych jedynie w odniesieniu do wartości netto.

W przypadku, gdy kurs waluty przyjęty w dniu powstania przychodu będzie inny, niż kurs przyjęty w dniu faktycznej zapłaty należności, kwoty ujęte w przychodach podatkowych będą podlegały stosownej korekcie o różnice kursowe. I tak, zgodnie z art. 15a updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako różnice kursowe ujemne. Odnosząc się do pytania Spółki w kwestii wpływu różnic kursowych na ustalenie wysokości przychodów w części przypadającej na kwoty podatku VAT, należy powrótnie sięgnąć do regulacji zawartej w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 9) updop, gdzie ustawodawca zastrzegł, iż podatek VAT nie stanowi przychodu podatkowego. Istotą natomiast różnic kursowych jest skorygowanie, czy raczej zaktualizowanie powstałych wcześniej przychodów (lub poniesionych wydatków). Skoro zatem podatek VAT należny nie bierze udziału w tworzeniu przychodu podatkowego, to analogicznie, neutralne dla tego przychodu bę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.