Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , INNE PRZYCHODY , PRZYCHODY (art. 12-14)

27 maja 2014

Moment powstania dochodu z tytułu spłaty nabytych przez Spółkę pakietów wierzytelności

218

Do przychodów podatkowych Spółka winna zaliczyć kwoty wpłacane przez dłużników w dacie ich wpływu na rachunek bankowy. Natomiast wydatki na nabycie wierzytelności winno się potrącać, proporcjonalnie, w momencie powstania związanych z nimi przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowe w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014r. nr ILPB3/423-47/14-2/EK

Sytuacja Podatnika

Spółka planuje zająć się w 2014 r. obrotem wierzytelnościami obcymi. Należność główna – czyli kwota, za którą Wnioskodawca będzie nabywał pakiety wierzytelności, zgodnie z zawartymi umowami przelewu wierzytelności – ewidencjonowana będzie na kontach pozostałych należności, natomiast różnica pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną nabycia ewidencjonowana będzie na koncie przychodów przyszłych okresów. Uzyskane przychody z tytułu spłaty przez wierzycieli należności głównej odnoszone będą na konta przychodów z podstawowej działalności operacyjnej, z kolei koszt nabytych wierzytelności to cena nabycia konkretnych wierzytelności odniesiona zostanie na konto koszt własny zakupionych wierzytelności. Faktyczne spłaty wierzytelności zaliczone zostaną w pierwszej kolejności jako spłaty ceny nabycia, to znaczy, że przychody i koszty ujmowane będą w księgach rachunkowych w takiej samej wysokości, do momentu kiedy przychody z tytułu dokonanych przez dłużników spłat zrównają się z ceną nabycia. Dochód podlegający opodatkowaniu powstanie natomiast z chwilą, gdy konkretne spłaty przekroczą cenę nabycia pakietu wierzytelności. Spółka zadała pytanie, w którym momencie powstanie dochód w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu spłat nabytych przez Spółkę pakietów wierzytelności?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W celu prawidłowego ustalenia dochodu istotnym jest prawidłowe ustalenie wartości przychodów podatkowych, tj. zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz kosztów ich uzyskania, o których mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii. Jednym z nich jest otrzymanie środków pieniężnych, które rodzi obowiązek zadeklarowania przychodu podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Reguluje tę kwestię art. 12 ust. 3e ww. ustawy, zgodnie z którym: w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Tym samym przychód z tytułu windykacji należności powinien powstać nie wcześniej niż z datą faktycznego otrzymania należności przez Spółkę.

Dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwestię kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15 ust....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.