Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 marca 2015

Rozliczenie umowy o dzieło zawartej z obywatelem Niemiec

204

W jaki sposób należy opodatkować umowę o dzieło zawartą z obywatelem Niemiec, który tam ma miejsce zamieszkania? Ile wyniesie podatek w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało określone na kwotę 4.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu. W przypadku wynagrodzenia w kwocie 4.000 zł zryczałtowany podatek dochodowy będzie równy kwocie 800 zł (4.000 x 20%).

UZASADNIENIE

Aby określić obowiązek podatkowy osoby fizycznej uzyskującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przychód (dochód) z tytułu zawartej umowy cywilno-prawnej, najistotniejszym zagadnieniem staje się ustalenie miejsca zamieszkania cudzoziemca. W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku gdy osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego spełnia któryś z wyżej wymienionych warunków, zostaje uznana za polskiego rezydenta, co zgodnie z art. 3 updof oznacza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od źródła ich uzyskania. Fakt ten skutkuje tym, iż przy rozliczeniu podatku od zawartej umowy o dzieło zastosowanie mają zasady ogólne. W świetle uregulowań przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe nierezydentem określamy:

  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów

  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

W przypadku gdy osoba nieposiadająca na terytorium Polski miejsca zamieszkania zostaje uznana za nierezydenta to zgodnie z art. 3 ust. 2a updof podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj., opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody uzyskane na terytorium RP. W świetle art. 29 ust. 1 pkt 1 updof podatek dochodowy od przychodów uzyskanych przez nierezydentów z tytułu działalności wykonywanej osobiście na terenie Polski pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika aktualnym certyfikatem rezydencji. Pobrany podatek w myśl przepisu art. 42 ust. 1 updof odprowadzany jest do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.