Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma wręczyła w maju podarunek o wartości 1.500 zł byłemu pracownikowi, który odszedł na emeryturę w kwietniu. Ponieważ z tego tytułu nie powstaje przychód firma nie wystawi pracownikowi PIT-11 ani PIT-8C. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy zakup prezentu stanowić będzie dla firmy koszt uzyskania przychodu? Czy w przypadku gdy firma byłym pracownikom, którzy odeszli na emeryturę z innego naszego oddziału wręczy podarunki w wysokości 500 zł, powinna wystawić PIT -8C?

ODPOWIEDŹ

W przypadku wręczenia w maju, pracownikowi, który w kwietniu odszedł na emeryturę, prezentu o wartości 1.500 zł firma jako dotychczasowy pracodawca nie będzie musiała pobrać podatku dochodowego, bowiem powyższe świadczenie rzeczowe będzie zwolnione z tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie do kwoty 2.280 zł). Natomiast zakup prezentu przez firmę, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu.

Również w przypadku wręczenia prezentów o wartości 500 zł, przez firmę byłym pracownikom, którzy odeszli na emeryturę z innego oddziału firmy, zasady opodatkowania będą takie same jak w opisanym powyżej przypadku. Czyli będą one opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof oczywiście z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof.

UZASADNIENIE

W myśl uregulowań zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności. Z tym że jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 powyższej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. W związku z tym, aby świadczenie korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,

  • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, oraz przez związki zawodowe,

  • wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł.

Oznacza to, iż dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy stanowić będą przychód, który bez względu na źródło finansowania korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Zwolnienie to będzie miało także zastosowanie do świadczeń w postaci rzeczowej, których wysokość nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Powyższe zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy emeryt lub rencista otrzyma świadczenie od pracodawcy w momencie, gdy był u niego jeszcze zatrudnionym. Takie świadczenie będzie dla takiego emeryta lub rencisty przychodem ze stosunku pracy i podlegać będzie podatkowi dochodowemu, a na przedsiębiorcy ciążyć będą z tego tytułu obowiązki płatnika. Zatem otrzymanie przez byłego pracownika w momencie gdy jest on już emerytem, prezentu w wysokości 1.500 zł podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ujęcie powyżs...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.