Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

9 lutego 2011

Opodatkowanie świadczeń zasądzonych w związku z wypadkiem przy pracy

202

Wypłacone w terminie odsetki od renty wyrównawczej przyznanej wyrokiem sądu za utratę zdolności zarobkowej na skutek wypadku przy pracy, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wynika to ze stanowiska Ministra Finansów z dnia 29 października 2010 roku (DD3/033/149/MCA/10/PK-994), który zmienił z urzędu interpretację indywidualną z dnia 14 czerwca 2010 roku wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB II/1/415-308/10/BJ).

Sytuacja podatnika

W czasie wykonywania pracy na terenie kopalni pracownik Wnioskodawcy uległ wypadkowi i doznał poważnych obrażeń ciała. W wyniku wypadku, decyzją ZUS w R. w okresie od 14 września 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku poszkodowany został uznany za częściowo niezdolnego do pracy. W związku z utraconymi dochodami wniósł pozew do sądu o zadośćuczynienie. Zdaniem sądu, Wnioskodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną pracownikowi i zasądził od Wnioskodawcy na rzecz pracownika zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami oraz rentę wyrównawczą z odsetkami. Renta pokryje szkodę stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami jakie mógł osiągnąć w okresie objętym rentą, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała a świadczeniami, jakie faktycznie otrzymywał z ZUS.

W związku z powyższym zadano pytanie czy wypłacone przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie wraz z odsetkami oraz renta wyrównawcza wraz z odsetkami są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Decyzja Izby Skarbowej z 14 czerwca 2010 roku

Odnosząc się do zdania wnioskodawcy: „... zadośćuczynienie z odsetkami za doznane krzywdy na skutek wypadku przy pracy, przyznane wyrokiem sądu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyrokiem pracownik poniósł szkodę w rozumieniu art. 444 Kodeksu cywilnego, w tej sytuacji miał prawo domagania się od Wnioskodawcy zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego celem wyrównania szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy. W związku z powyższym, każde świadczenie zmierzające do naprawienia szkody, a takim jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Renta wyrównawcza wraz z odsetkami wypłacona dla powoda jako różnica pomiędzy zarobkami powoda jakie by uzyskiwał gdyby nie uległ wypadkowi przy pracy a świadczeniami wypłaconymi przez ZUS podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie wyroku sądu w związku z utratą częściowo zdolności zarobkowej, Wnioskodawca jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

1. zasądzone na rzecz pracownika zado...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.