Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 stycznia 2015

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS wypłaconych pracownikom oraz emerytom i rencistom

205

Nasza firma jak co roku na święta Bożego Narodzenia kupiła dla swoich pracowników bony świąteczne. Zakup został sfinansowany ze środków ZFŚS. Od wartości bonów został pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych przy zastosowaniu stawki 18%. Czy gdyby zamiast bonów pracownicy otrzymali pieniądze (także w formie karty płatniczej) podatek do zapłaty byłby mniejszy. Jak będzie wyglądało opodatkowanie powyższych świadczeń, w przypadku ich wypłaty emerytom i rencistom?

ODPOWIEDŹ

W przypadku wypłaty świadczeń z ZFŚS w postaci innej niż bony towarowe, zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego podlegać będzie wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Natomiast wypłata powyższych świadczeń emerytom i rencistom podlega zwolnieniu przedmiotowemu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 2.280 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Stosownie do art. 31 powyższej ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy“, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Oznacza to, że uzyskanie przez pracowników przychodu w postaci bonów zakupionych przez zakład będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a zakład pracy jako płatnik podatku będzie zobowiązany do jego naliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jednakże ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 67 stwierdza, że zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.