Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

2 lipca 2014

Opodatkowanie dochodu uzyskanego na Malcie

216

Dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 maja 2014 roku nr ILPB2/415-164/14-2/TR

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca rozważą możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego, bądź alternatywnie „dyrektora zarządzającego”. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił wskazaną funkcję będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na Malcie oraz posiadającą rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych (tj. jako powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektor w Spółce). Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków dyrektora zarządzającego w spółce maltańskiej będzie mieścił się w zakresie art. 16 Umowy pomiędzy Polską a Maltą.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 16Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta, dnia 7 stycznia 1994,dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy Polska zobowiązała się zwolni

taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b), pod warunkiem, że osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie. Z kolei...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.