Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 lutego 2015

Odszkodowanie otrzymane z tytułu wypadku przy pracy na mocy ugody sądowej z pracodawcą brytyjskim

203

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych obywatel polski jest rezydentem polskim i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskanych dochodów. Jako pracownik był zatrudniony w ramach umowy o pracę w brytyjskiej spółce i na podstawie przepisów prawa brytyjskiego. Praca była wykonywana w Wielkiej Brytanii. W wyniku wypadku przy pracy zostało mu przyznane i wypłacone odszkodowanie (na mocy zawartej z pracodawcą sądowej ugody). Kwota odszkodowania obejmowała zarówno zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, jak i wartość utraconych korzyści z tytułu utraty możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Wypłacone odszkodowanie podlega w Wielkiej Brytanii zwolnieniu lub wyłączeniu (tj. podatek nie został tam pobrany). Czy uzyskany przychód w postaci otrzymanego odszkodowania podlegać będzie również zwolnieniu podatkowemu w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, otrzymane na podstawie ugody sądowej zawartej w oparciu o przepisy prawa brytyjskiego, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z ww. przepisem za przychody ze stosunku pracy należy przyjąć różnego rodzaju wypłaty świadczeń od Pracodawcy na rzecz pracownika, niezależnie od źródeł ich finansowania. Należy jednak podkreślić, iż przedstawiony powyżej wykaz kategorii przychodów ma jedynie charakter przykładowy (wskazuje na to zwrot „w szczególności”) i nie wymienia w sposób wyczerpujący ich katalogu.

Takie stanowisko zaprezentowano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2014 sygn. IPTPB1/415-706/13-2/DS. Uzupełnieniem powyższego stanowiska jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2012 roku sygn. akt II FSK 86/11, w którym stwierdzono, iż „O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik lub były pracownik, czy również inna osoba nie związana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotnym jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy (...) Istnienie tego związku nakazywało przyjąć, że wypłacone pracownikowi odszkodowanie stanowiło przychód ze stosunku pracy i jako nazwane (wyodrębnione w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) źródło przychodów podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Mówiąc wprost, źródłem przychodu pracownika był stosunek pracy a nie zawarta ugoda jak to interpretowała skarżąca spółka”. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 sierpnia 2010 r. Znak: (IBPBII/1/415-644/10/ASz) dotyczącej ugody z byłym pracodawcą organ wskazuje, że: „Wynikająca z ugody kwota świadczenia winna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy bowiem wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w uprzednio łączącym wnioskodawcę z pracownikiem stosunkiem pracy. Gdyby tego stosunku nie było – pracownik nie miałby podstaw występować z roszczeniem przeciwko wnioskodawcy”. W oparciu o przywołane powyżej stanowiska zawarte w indywidualnych interpretacjach podatkowych jak i w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wypłacone odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy stanowi przychód ze stosunku pracy, bowiem gdyby nie łączący strony stosunek pracy pracownik nie miałby możliwości skutecznego wystąpienia z roszczeniem o przyznanie i wypłatę odszkodowania od Pracodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku zwi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.