Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy - koszty podatkowe

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 62
149

Walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z wypracowanego zysku. Po podjęciu uchwały część zysku musiała zostać przeznaczona na działalność operacyjną spółki. Celem uzupełnienia brakującej kwoty postanowiliśmy zaciągnąć kredyt bankowy. W związku z powyższym pojawia się pytanie czy odsetki od kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy stanowić będą koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki nie będą kosztem podatkowym ponieważ nie spełniają przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Ogólną zasadę zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z wykładni powyższego przepisu wynika, iż zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów zależy w głównej mierze od tego, czy wydatek ten spełnia przesłanki określone w tym przepisie, a więc czy wydatek ten został faktycznie poniesiony oraz, czy poniesienie wydatku nakierowane było na cel wskazany w tym przepisie, czyli na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto wydatek ten nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów podatkowych, zawartym w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.
Według art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Co do zasady sama kwota kredytu jest obojętna podatkowo. Oznacza to, że otrzymany kredyt nie ujmuje się w przychodach podatkowych, skutkiem czego wydatków na spłatę takiego kredytu nie uwzględnia się w kosztach podatkowych. Natomiast jeśli chodzi o kredyt oprocentowany, to tutaj kosztami podatkowymi będą zapłacone odsetki przez kredytobiorcę. 
Istotą dywidendy jest to, iż jest ona dochodem w zyskach osoby prawnej należnym wspólnikom spółki. Skoro dywidenda jest częścią zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy wspólników to znaczy, że jest ona elementem rozliczenia działalności spółki, który pojawia się już po zaangażowaniu kosztów w toku działalności spółki i po uzyskaniu korzystnego, dodatniego wyniku w postaci przychodu, na zasadach określonych przez przepisy podatkowe, przy zasto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę