Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

4 maja 2015

Jednorazowa zapomoga pieniężna wypłacona z ZFŚS

209

Pracownik naszej firmy zwrócił się o przyznanie mu jednorazowej zapomogi pieniężnej z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, w związku z faktem iż jest on osobą przewlekle chorą. W uzasadnieniu wniosku, pracownik wskazał, iż kwota ta ma być przeznaczona na jego dalsze leczenie. Czy wypłacona zapomoga podlega zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym

ODPOWIEDŹ

Tak, wypłacona pracownikowi zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.000 zł korzysta ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), za przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W świetle powyższego, zapomoga pieniężna wypłacona pracownikowi, stanowi jego przychód ze stosunku pracy, który – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jakkolwiek, aby określić czy dane świadczenie pieniężne będzie podlegać opodatkowaniu czy też korzystać ze zwolnienia, istotne jest wskazanie okoliczności jego wypłaty.

Stosownie do art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Jak wynika z powyższego, ze zwolnienia z podatku dochodowego będą korzystać te zapomogi, które wypłacane są w sytuacjach określonych w przywołanym przepisie. Tym samym, pracodawca wypłacając zapomogę winien rozważyć każdy wniosek indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie powody będące podstawą do jej otrzymania oraz to czy przekroczony zostanie wskazany w ustawie limit. Warto dodać, iż w przypadku zapomogi przewyższającej kwotę 2280 zł, opodatkowaniu podlegać będzie jedynie nadwyżka przekraczająca tę kwotę.

Biorąc pod uwagę, iż ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomoga jak również...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.