Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

13 września 2014

Dofinansowanie ze środków funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży

199

Na jakich warunkach pracownik może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku skorzystania z dofinansowania otrzymanego ze środków funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18?

ODPOWIEDŹ

Ogólna zasada wynikająca z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wszelkiego rodzaju przychody, których źródłem jest stosunek pracy lub inny stosunek pokrewny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże przepisy w/w ustawy w art. 21 zawierają szeroki katalog zwolnień podatkowych. W przypadku dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 otrzymanego od pracodawcy, będzie ono mogło skorzystać ze zwolnienia podatkowego, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zawarty w przytoczonym artykule katalog przychodów jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy będą wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia powodujące u podatnika powstanie przysporzenia majątkowego, a których źródłem jest łączący pracownika z pracodawcą jeden z wyżej wymienionych stosunków.

W przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, stanowi ono przychód z tytułu należącego do źródeł wymienionych w treści art. 12 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo – sanatoryjnych, rehabilitacyjno – szkoleniowych i leczniczo – opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z treści ww. przepisu wynika zatem, iż zwolnieniu z podatku dochodowego korzystają dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • wypoczynek musi być wypoczynkiem zorganizowanym,

  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

  • wypoczynek przyjmuje formę: wczasów, kolonii, obozu i zimowiska w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo – sanatoryjnych, rehabilitacyjno – szkoleniowych, leczniczo – opiekuńczych,

-dopłata przeznaczona jest na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 – tego roku życia.

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca wprowadzając w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Przytoczony przepis nie określa czy ma być to podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością. Istotne znaczenie ma to, czy tego rodzaju wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Według § 2 niniejszego rozporządzenia organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Oznacza to, iż zasadnicze znaczenie ma, aby podmiot wykonujący czynności związane z organizowaniem wypoczynku posiadał formalno-prawne umocowane do tego typu działalności, określone w dokumentach stanowiących podstawę f...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.