Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik zwolniony z VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywanych usług ubezpieczeniowych, nie wykonuje żadnych innych dostaw, zakupił badanie lekarskie dla pracownika (kierowane z nazwiska) za kwotę 120 zł. Zapłata została dokonana przelewem. Czy podatnik składający deklaracje VAT ze stawką zw. powinien opodatkować świadczenie nieodpłatne podatkiem VAT i złożyć jakieś dodatkowe deklaracje, lub wykazać stawkę 23% w bieżącej deklaracji? Czy doliczyć tę kwotę do wynagrodzenia pracownikowi?

ODPOWIEDŹ

Jeśli badania lekarskie zostały zakupione, jako wstępne lub okresowe związane z zatrudnionym pracownikiem nie należy rozpoznać przychodu po jego stronie. Jeśli jednak wskazane badania lekarskie są związane z pakietami medycznymi i zostały nabyte za zgodą pracownika, na jego rzecz i w jego interesie - wartość przyznanego świadczenia należy doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy. Przekazanie, odpłatnie lub nie, pakietów medycznych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, jednak pracodawca ma obowiązek wykazania wyświadczonej usługi w rejestrach VAT oraz deklaracji VAT-7 ze stawką zwolnioną.

UZASADNIENIE

Finansowanie przez pracodawcę badań lekarskich dla pracownika może wynikać z dwóch różnych pobudek. Jedną z nich jest przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, bądź to wstępnych bądź okresowych, drugą zapłata za pakiet medyczny, z którego skorzystać może pracownik.

Rozważając przedstawioną sytuację zauważyć należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: (...) wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tym samym otrzymane przez pracownika świadczenie medyczne co do zasady stanowi przychód ze stosunku pracy.

Należy jednak podkreślić, iż problem związany z określeniem czy świadczenia, o których mowa powyżej stanowią przychód dla pracowników i czy tym samym powinny podlegać opodatkowaniu jak świadczenia pracownicze budził wiele wątpliwości zarówno wśród organów podatkowych jaki samych podatników.

W powyższej kwestii wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13 stwierdzając że za podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 12 ust.1 i art. 11 ust. 1 updof należy uznać takie „inne nieodpłatne świadczenia”, które posiadają następujące cechy:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę