Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA

2 lutego 2015

Wydatki promocyjno-informacyjne dotyczące realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej

203

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymogami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 roku Spółka, w przypadku projektów inwestycyjnych dofinansowanych w 85% ze środków unijnych zobowiązana jest do promocji w/w projektów. Czy koszty promocji projektów, a w szczególności koszt ogłoszeń prasowych promujących  projekt,  koszt  billboardu,  koszt  tablic  informacyjnych i  pamiątkowych,  powiększają  wartość  początkową  wytworzonego lub ulepszonego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Wydatki poniesione w związku z realizacją obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie oraz przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) w zakresie działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektu nie będą stanowiły kosztów zaliczanych do wartości początkowej środków trwałych, bowiem nie są one kosztami związanymi z wytworzeniem lub ulepszeniem środka trwałego. Zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach podatkowych dotyczących zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku dochodowego od osób prawych, stanowić one będą koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 uważa się, w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia w myśl art. 16g ust. 4 updop (art. 22g ust. 4 uspdof), uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Jednocześnie zgodnie z art. 16g ust. 13 updop (art. 22g ust. 17 updof), jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków w danym roku podatkowym przekracza wartość 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego.

Podjęcie procesu inwestycyjnego w postaci wytworzenia we własnym zakresie nowego środka trwałego lub dokonania ulepszenia istniejącego już środka trwałego z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości 85% otrzymanego ze środków unijnych oraz 15% ze środków własnych, skutkuje zgodnie z umową oraz obowiązkami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.