Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

9 stycznia 2015

Ustalenie źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

231

Odpłatne zbycie budynku gospodarczego, nie ujętego w ewidencji środków trwałych, który był wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nie stanowi przychodu z tej działalności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2014 roku nr IPTPB1/415-437/14-4/AG.

Sytuacja Podatnika

W 1992 roku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem, jako osoby prywatne, nabyli nieruchomość gruntową, na której wybudowali dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

W 1995 roku Wnioskodawczyni wraz z mężem i dwoma wspólnikami zawiązali 4-osobową Spółkę cywilną, w której udziały jej wspólników były równe. Spółka działalność gospodarczą prowadziła w budynku gospodarczym stanowiącym własność Wnioskodawczyni i Jej męża. Budynek ten przekazany został Spółce przez Wnioskodawczynię i Jej męża na podstawie umowy użyczenia. Spółka dla celów działalności wykorzystywała tylko budynek gospodarczy. W 1996 r. wspólnicy Spółki podjęli decyzję o rozbudowie zakładu. W związku z powyższym Wnioskodawczyni wraz z mężem uzyskali pozwolenie na rozbudowę zakładu. Związane z tym prace budowlane trwały do 1999 r. Nakłady na rozbudowę ponosiła Spółka cywilna. Po zakończeniu inwestycji wydatki te, jako inwestycję w obcym środku trwałym, Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wysokość tych nakładów wyniosła 191.783,81 zł, z czego 158.469,24 zł odliczono w postaci ulgi inwestycyjnej, a pozostała część - 33 314,57 zł została w całości zamortyzowana.

W 2001 r. Spółka cywilna z mocy prawa została przekształcona w Spółkę jawną, a w styczniu 2011 r. Spółka uległa likwidacji.

Następnie w maju 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali geodezyjnego podziału ww. nieruchomości na dwie oddzielne działki, tj. działkę z budynkiem mieszkalnym oraz działkę z budynkiem gospodarczym (własna księga wieczysta), a następnie sprzedali obie działki wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami.

Dodatkowo, przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię opodatkowany był 19% podatkiem liniowym.

Czy odpłatne zbycie opisanej nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Jeżeli tak to czy podatek dochodowy od zbycia opisanej nieruchomości Wnioskodawczyni powinna ustalić wg skali podatkowej, czy 19% podatku liniowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.