Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , NIERUCHOMOŚCI

2 kwietnia 2015

Stawka amortyzacji w przypadku nabycia kiosku handlowego

250

Podatnik na podstawie aktu notarialnego dokonał nabycia kiosku handlowego. W akcie określono: „kiosk handlowy warzywno-owocowy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, tynkowanym, stolarka okienna i drzwiowa szklona szkłem przezroczystym, drzwi zewnętrzne pełne”. Czy to oznacza, że nabyty kiosk jest trwałe związany z gruntem? Kiosk stanowił własność Miasta Stołecznego Warszawy, której wieczystym użytkownikiem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Kiosk zakupiono w styczniu 2014 roku. W lutym został oddany do użytku. Nakład finansowy (na podstawie faktur) wyniósł 118.250 zł. Jak powinna być stawka amortyzacyjna?

UZASADNIENIE

Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjął zasadę, że w przypadku składników majątku wykorzystywanych przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zalicza się do kosztów podatkowych sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Stosownie bowiem do treści art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym - Podatnicy mogą uznać za koszty uzyskania przychodów jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami art. 22a-22o ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 23.

Z treści przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1. Jednocześnie w myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. updof odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Natomiast zgodnie z art. 22i ust. 1 ww. updof odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Ważne również jest, iż Klasyfikacji środków trwałych dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

I tak zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w grupie 1 Klasyfikacji Środków Trwałych znajdują się budynki. Przy czym wg prawa budowlanego budynkami są obiekty budowlane, trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach. We ws...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.