Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , NIERUCHOMOŚCI

7 czerwca 2015

Sprzedaż części gospodarstwa rolnego

235

Jeśli przed zbyciem nieruchomość stanowiła część gospodarstwa rolnego i po sprzedaży również stanowi część gospodarstwa rolnego nabywcy, to nieruchomość nie utraci charakteru rolnego tym samym sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 roku nr IBPBII/2/4511-193/15/JG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca umową darowizny z 18 listopada 2013 r. nabył udział w nieruchomości o powierzchni 0,1389 ha, która w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „B-RI”. Nabyte w drodze darowizny grunty są oznaczone w ewidencji gruntów jako grunt orny zabudowany. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i działka o powierzchni 0,1389 ha będąca przedmiotem darowizny wchodziła w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego. Prowadzone przez Wnioskodawcę gospodarstwo rolne jest gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym tj. stanowi obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a łączna powierzchnia gospodarstwa przekracza 6 ha. W dniu 15 października 2014 r. Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem zbył działkę o powierzchni 0,1389 ha na podstawie umowy sprzedaży. Kupujący nabył nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rolnego. W przypadku pozostałego współwłaściciela udział w nieruchomości również wchodził w skład gospodarstwa rolnego.

Czy Wnioskodawca z tytułu zbycia udziału w nieruchomości będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Z uwagi na fakt, że od momentu nabycia w drodze darowizny udziału w nieruchomości do momentu jego sprzedaży nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, sprzedaż ta będzie dla Podatnika stanowiła źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Rozpatrując powyższe przepisy w kontekście opisanej sytuacji należy zauważyć, że o spełniona została prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.