Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

1 czerwca 2020

„Spadek obrotów” a przychody ze sprzedaży środków trwałych

95

Czy w pojęciu „spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19” mieszczą się także przychody ze sprzedaży środków trwałych? Chodzi o możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników  z art. 15zzb ustawy z 2 marca 2020 roku o przeciwdziałaniu COVID-19.

ODPOWIEDŹ

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 w art. 15zzb ust. 3 wyraźnie precyzuje, że przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone w określony ustawowo sposób. W sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje środek trwały - niebędący towarem, ani usługą - to nie ma to wpływu na obrót. Należy zatem przyjąć, że w pojęciu „spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”, związanym z możliwością dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników,  nie mieszczą się przychody ze sprzedaży środków trwałych będących na wyposażeniu u przedsiębiorcy.

 

UZASADNIENIE

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy - zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze tejże ustawy  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wskazać należy, że powołany przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną (art. 15zzb ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19).

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 u.p.p., to jest osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (chodzi m.in. o spółki osobowe i spółki kapitałowe, uregulowane w k.s.h.) wykonujących...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę